སྐབས་ ༡༦ པའི་སྤྱི་ལྷན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་བར་ལས་དུས་ཉིན་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཚུགས་གཏན་འཁེལ་སོང་།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣ བར་གྱི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན།

༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ།

IMG_0771

སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་སྐབས་ ༡༦ པའི་ཚོགས་གཙོའི་དམ་འབུལ་ཞུས་བཞིན་པ།

IMG_0785

སྤྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་སྐབས་ ༡༦ པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་དམ་འབུལ་ཞུས་བཞིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཕྱེད་ཡོལ་ཚོུད་ ༢།༠༠ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་དགོངས་དོན་ལྟར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་གཙོ་སྐྱོང་འོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་ཚོགས་གཙོ་འོས་བསྡུ་གནང་དོན་བཞིན་སྔོན་འགྲོའི་འོས་ཁོངས་ནས་འོས་ཤོག་མང་རིམ་རྩེ་བཏོགས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་ ༢༧ སྤྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ལ་འོས་གྲངས་… Continue reading

IMG_0728

རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་མདུན་ཐང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སྔ་དྲོ་མཛད་འཁུར་གྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་དེ་ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཚོུད་ ༢།༠༠ པའི་ཐོག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་གི་འགན་འཁུར་སྟངས་འཛིན་འོག་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཟུར་གསལ་ལྟར་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ སྔ་དྲོ་བདམས་ཐོན་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་དང་།… Continue reading

1 2 3 245


བརྙན་མཛོད།

དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཁག